• slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම

 

වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී තනතුරු වල පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා දැනට රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු නිලධාරීන්ගෙන් අයඳුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.
ඒ සඳහා ඔබ,
• උපාධිධාරී තනතුරක සේවයේ නියුතු නිලධාරියෙකු වන්නේ නම්

සහ මෙම අමාත්‍යාංශයේ සේවය කිරීම සඳහා කැමැත්තක් දක්වන්නේ නම්,
• ජීව දත්ත පත්‍රිකාව
• ඔබගේ මනාපය පලකිරීමේ ලිපිය
• වර්තමාන සේවා ස්ථානයෙන් නිදහස් කිරීමට එකඟතාවය

දැනට සේවයේ නියුතු ආයතනයේ ප්‍රධානියා මඟින් පහත ලිපිනයට එවිය යුතුය.

ලේකම්
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය 
80/5,
ගොවිජන මන්දිරය 
රජමල්වත්ත පටුමග 
බත්තරමුල්ල

දු.අ. - 0112887479/ 0112868907

ෆැක්ස්- 0112887480/ 0112887481

 
 
submit-your-complain

News and Events

Deyata Kirula National Exhibition

Deyata Kirula National Exhibition and development programme in line with that Exhibition are...


+ Read more