• slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

ඉතිහාසය

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ශාක හා සත්ත්ව ප්‍රජාවන් සංරක්ෂණය කිරීම ජාතික වශයෙන් ප්‍රමුඛ ප්‍රතිපත්තියකි. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම ප්‍රධාන ගංගාවන්ගේ මුලාශ්‍රයන් මෙන්ම කෘෂිකර්මාන්තය හා විදුලිය ජනනය සඳහා ජලය සපයන මහා පරිමාණ ජලාශයක් ඇතුළු ජලාශ 40ක පෝෂක ප්‍රදේශයන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට වැඳගත් වන වනජීවී රක්ෂිත ජාලය තුල වනජීවීඋරුමය සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් නිකුත් කරන ලද අංක 1796/10 දරණ ගැසට් නිවේදනය මඟින් 2013.02.06 දින වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය පිහිටුවා ඇති අතර ගරු අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා මැතිතුමා මෙහි ප්‍රථම අමාත්‍යධුරය දරයි. ඉංජිනේරු බී.කේ.යු.ඒ.වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රථම ලේකම්වරයා වශයෙන් කටයුතු කරනු ලබයි.

පහත ආයතන මෙම අමාත්‍යාංශයේ විෂය පාථයට ඇතුලත් කර ඇත.

 

1.   වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුව

2.   වනජීවී භාරය

 

 
 
submit-your-complain

පුවත් සහ සිදුවීම්

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය සහ ඊට සමගාමීව සංවර්ධන වැඩසටහන් සෑම වර්ෂයක් පාසාම දිවයිනේ විවිධ...


තව දුරටත් කියවන්න...
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම

  වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී තනතුරු වල පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා දැනට...


තව දුරටත් කියවන්න...