• slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

පැමිණිලි පෝරමය

1. පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයගේ තොරතුරු

නම :*    ලිපිනය :*
දුරකථන අංකය :*

02. පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ කුමන ආයතනයක් සම්බන්ධවද?

ගොවිජන සේවා හා වනජීවී අමාත්‍යංශය ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සී/ස ලංකා පොහොර සමාගම
සී/සකොළඹ කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය

03. පැමිණිල්ලට අදාළ

දිස්ත්‍රික්කය :
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය:
ගොවිජන සේවා බල ප්‍රදේශය :
ග්‍රාම නිලධාරී වසම :
ගම / වීදිය :

04. එම පැමිණිල්ල කුමන සිදුවීමක් පිළිබඳවද?

මූල්‍ය වංචාවක් පොහොර වංචාවක් අනවසර කුඹුරු ඉඩම් ගොඩ කිරීමක්
නිලධාරියෙකු සම්බන්ධව රාජ්‍ය දේපළ අයථා ලෙස පරිහරණය කිරීමක් සම්බන්ධව වෙනත් සිදුවීමක් සම්බන්ධව

05. ඔබගේ පැමිණිල්ලෙන් චෝදනා නගන්නේ

රජයේ නිලධාරියෙකුට   ගොවි සංවිධානයකට  වෙනත්

06. එම චෝදනා සනාථ කිරීම සඳහා ඔබ සතුව සාක්ෂි

ඇත   නැත

07. ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කල හැකි ආකාරය.

ලිඛිතව වාචිකව ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය

08. ඔබගේ පැමිණිල්ල සම්බන්ධව තොරතුරු ලබා ගත හැකි වෙනත් පුද්ගලයන්වේ නම් ඔවුන්ගේ

නම : ලිපිනය :
දුරකථන අංකය :
reload.gif

සියළුම පැමිණිලිවල රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා කරනු ලැබේ.