• slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය


ලිපිනය :  "Govijana Mandiraya", 80/5, Rajamalwatta Avenue,Battaramulla,Sri Lanka

දුරකථන:  +94-11-2887421/ 2888908

ෆැක්ස් :  +94-11-2887481

@ ඊ-තැපෑල :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

වෙබ් අඩවිය :  www.wrcmin.gov.lk
   


 
 
submit-your-complain

පුවත් සහ සිදුවීම්

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය සහ ඊට සමගාමීව සංවර්ධන වැඩසටහන් සෑම වර්ෂයක් පාසාම දිවයිනේ විවිධ...


තව දුරටත් කියවන්න...
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම

  වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී තනතුරු වල පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා දැනට...


තව දුරටත් කියවන්න...