• slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

අපගේ කණ්ඩායම

ගරු අමාත්‍යතුමා
ගරු. ගාමිණී විජිත් විජයමුණි සොයිසා මැතිතුමා
දුරකථන 011-2053276
011-2053275
පෞද්ගලික ලේකම්
විජයමුණි උදාර සොයිසා මහතා
දුරකථන 011-2053265
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
Z.කාදර් මිය
දුරකථන 011-
ලේකම්
ඉංනේරු. උදේනි වික්‍රමසිංහ මහතා
දුරකථන 011-2887479
ලේකම්ගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
කේ .ජි . අමිල ශ්‍රී සඳරුවන් මහතා
දුරකථන 011-2887479

පරිපාලන අංශය

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
එච් .ඒ .වී .පි . හපන්ගම මහතා
දුරකථන 011-2868907

 

 

සංවර්ධන අංශය

අතිරේක ලේකම්
 එම්.එස්.එස්.එස්. ප්‍රනාන්දු මහතා
දුරකථන  011-2887905
අධ්‍යක්ෂ (ඉංජීනේරු)
ඉංනේරු. කේ .ආර්.එස් . පෙරේරා මහත්මිය
දුරකථන 011-2866840
අධ්‍යක්ෂ (ඇගයුම් හා මෙහෙයුම්)
ඒ.එම්.පි. අබේසිංහ මහතා
දුරකථන 011-2887438
 

මූල්‍ය අංශය

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි
පි .ඊ . විදානගමගේ මහතා
දුරකථන 011-2887413
ප්‍රධාන අභ්‍යනතර විගණක
කේ.බී. විමලසිරි මහතා
දුරකථන 011-2872834

නීති අංශය

නීති උපදේශක
ජේ .එල් .ඩී.එන් . ද සිල්වා මහතා
දුරකථන 011-2887448
 
 
submit-your-complain

පුවත් සහ සිදුවීම්

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය සහ ඊට සමගාමීව සංවර්ධන වැඩසටහන් සෑම වර්ෂයක් පාසාම දිවයිනේ විවිධ...


තව දුරටත් කියවන්න...
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම

  වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී තනතුරු වල පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා දැනට...


තව දුරටත් කියවන්න...