• slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

පරිපාලන හා ආයතන අංශය

හැඳින්වීම

වනඡීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ පාලන අංශයට වනඡීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිපාලන කටයුතුද, අමාත්‍යාංශයේ පරිපාලන කටයුතුද පැවරී ඇත.

කාර්යභාරය

  • අමාත්‍යාංශය තුල සාමාන්‍ය පරිපාලනය හා විනය පවත්වාගෙන යාම.

  • මුදල්, විගණන, නීති, සැළසුම් යන යන අංශ අතර සම්බන්ධීකරණයෙන් මානව හා භෞතික සම්පත්වල පරිපාලන කටයුතු පවත්වා ගෙන යාම.

  • අමාත්‍යාංශයට අයත් ප්‍රධාන දෙපාර්තමේන්තු වන වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අදාල පරිපාලන කටයුතු පවත්වා ගෙන යාම.

 
 
submit-your-complain

පුවත් සහ සිදුවීම්

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය සහ ඊට සමගාමීව සංවර්ධන වැඩසටහන් සෑම වර්ෂයක් පාසාම දිවයිනේ විවිධ...


තව දුරටත් කියවන්න...
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම

  වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී තනතුරු වල පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා දැනට...


තව දුරටත් කියවන්න...