• slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7

සංවර්ධන අංශය

වනඡීවී සහ ඉංඡිනේරු ඒකකය

 

හැදින්වීම:


මෙම අංශය මහත් වනජීවී සංවර්ධන කටයුතු විධිමත්ව ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා මනාව සම්බන්ධීකරණය  කිරීම සිදු කරනු ලබයි.


කාර්යභාරය

 

 • වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුවට අයත් කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදි අවශ්‍යවන ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගැනිම
 • වනජීවී දෙපාර්තුමේන්තුවට අදාළ මහජන පැමිණිලි සම්බන්ධව අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම.
 • වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුව සතු ඉඩම් පිළිබඳව කටයුතු.
 • ජාතික වනෝද්‍යාන  තුළ සිදුකරන සංවර්ධන කටයුතු, විදුලි වැට ඉදි කිරීම, වන අලි රැදවුම් මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්බන්ධිකරණය හා අධීක්ෂණය.
 • වනජීවී කටයුතු වලට අදාළව මෙම අමාත්‍යාංශ මඟින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ සැකසීම හා විෂය  කටයුතු වලට අදාළව වෙනත් අමාත්‍යාංශ  මඟින් ඉදිරිපත් කරනු  ලබන අමත්‍ය  මණ්ඩල  සංදේශ සඳහා නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීම.
 • වන අලි තර්ජනයට ලක්වන ජනතාව උදෙසා  සකස් කරන රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය සම්බන්ධව ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීම  සහ එය  ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සහයවීම.
 • ජල සම්පත් කළමනාකරණ කටයුතු  පිළිබඳව අදාළ ආයතන සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ සියලුම නඩත්තු සිදුකිරීම  හා ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඇස්තමේන්තු සැකසීම, නිර්දේශ කිරීම සහ ගෙවීම් කටයුතු සඳහා නිර්දේශ කිරීම සහ ගෙවීම් කටයුතු  සඳහා නිර්දේශ ලබා ගැනිම.
 • අමාත්‍යාංශය සතු වායුසමීකරණ යන්ත්‍ර  Fax යන්ත්‍ර, ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර වල නඩත්තු සහ පරිගණක යන්ත්‍ර වල නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීම
 • අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවිය යාවත් කාලීන කිරීම, Local  Area  Net work පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරවිම.

සැළසුම් ඒකකය

වනඡීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන කාර්යයන් සැළසුම් කෙරෙන්නේ මෙම අංශයෙනි. ඒ අනුව ඡාතික අවශ්‍යතාවයන් හදුනා ගනිමින් වනඡීවී ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධන කටයුතු සැළසුමකෙරෙන අතර, එකී සැළසුම් අමාත්‍යාංශයට අයත් දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන මගින් පහත පරිදි ඉටු කරනු ලබයි. 

 • අමාත්‍යාංශයේ 2011-2015 සංයුක්ත සැලැස්ම සකස් කොට ඒ අනුව ප්‍රගති මෙහෙයුම් හා ඇගයුම් සිදු කිරීම හා අවශ්‍ය මග පෙන්වීම් දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන වෙත ලබා දීම
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති අංශ, දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන මගින් සිදු කරන සංවර්ධන සැලසුම් සම්බන්ධයෙන් වාර්ෂික ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම සකස් කිරීම
 • ක්‍රියාත්මක සැලැස්මට අනුකූලව මාසික, කාර්තුමය වශයෙන් ප්‍රගති වාර්තා ලබා ගැනීම සහ සංවර්ධන වැඩසටහන් වල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන මගින් මහින්ද චින්තන යෝඡනා අනුව ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘති වැඩසටහන් වල ප්‍රගතිය අදාල අංශ වෙත වාර්තා කිරීම
 • රුපියල් මිලියන 50 ටවැඩි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වල ප්‍රගතිය කාර්තුමය වශයෙන් සකස් කොට ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කිරීම
 • වාර්ෂික අයවැය සකස් කිරීමේදී දෙපාර්තමේන්තු වල සංවර්ධන යෝජනා සදහා අවශ්‍ය නිරීක්ෂණ ලබා දීම
 • නව ව්‍යපෘති යෝජනා ජාතික ක්‍රමසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම
 • ප්‍රතිඵල පාදක ඇගයුම් ක්‍රියාවලිය මෙහෙයවීම
 • අමාත්‍යාංශයේ එක් එක් වර්ෂයන්ට අදාල ප්‍රගතිය හා ඉදිරි වර්ෂ වල සංවර්ධන වැඩසටහන් ඇතුළත් ග්‍රන්ථය සැකසීම
 • අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව සැකසීම
 • දැයට කිරුළ ඡාතික සංවර්ධන වැඩසටහන හා ප්‍රදර්ශන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය

 

 
 
submit-your-complain

පුවත් සහ සිදුවීම්

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය සහ ඊට සමගාමීව සංවර්ධන වැඩසටහන් සෑම වර්ෂයක් පාසාම දිවයිනේ විවිධ...


තව දුරටත් කියවන්න...
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම

  වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී තනතුරු වල පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා දැනට...


තව දුරටත් කියවන්න...