• slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7

ගිණුම් අංශය

කාර්යභාරය

 • අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික වියදම් ඇස්තමේන්තු කිරීම හා අයවැය පාලනය.

 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතනවල මුල්‍ය කටයුතු පරිපාලනය කිරීම.

 • අමාත්‍යාංශය දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතනවල ප්‍රසම්පාදන මණ්ඩල පිළිබඳ කටයුතු.

 • අමාත්‍යාංශයේ සියලුම සැපයීම් සම්බන්ධ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු හා වත්කම් භාරකාරත්වය හා ස්ථාවර වත්කම් කළමණාකරණය.

 • අමාත්‍යාංශයේ වැටුප් ගෙවීම් ඇතුලු සියලුම ගෙවීම් කටයුතු සිදු කිරීම හා ගිණුම් තැබීම.

 • රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුම් කටයුතු.

 • අමාත්‍යාංශයේ හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතනවල වාර්ෂික ගිණුම් හා වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම.

 • අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන පිළිබඳ රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව හා රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ගිණුම්කාරක සභා කටයුතු.

 
 
submit-your-complain

පුවත් සහ සිදුවීම්

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය සහ ඊට සමගාමීව සංවර්ධන වැඩසටහන් සෑම වර්ෂයක් පාසාම දිවයිනේ විවිධ...


තව දුරටත් කියවන්න...
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම

  වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී තනතුරු වල පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා දැනට...


තව දුරටත් කියවන්න...