• slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7

අභ්‍යන්තර විගණන හා විමර්ශන අංශය

හැදින්වීම

වනඡීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ අභ්‍යන්තර විගණන හා විමර්ශන අංශය මු.රෙ. 133 ප්‍රකාරව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට සෘඡුවම වගකීමට බැදී සිටින ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක සහ ශාඛා ප්‍රධානී ඇතුළු විගණන කාර්යය මණ්ඩලයකින් යුක්ත වේ.

වනඡීවී සම්පත් සංරක්ෂන අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ පවතින වනඡීවී සංරක්ෂණ දෙපාරතමේන්තුවේ ක්‍රියාත්මක වන සියළු කාර්යයන් හා ව්‍යාපෘතීන්හි අභ්‍යන්තර විගණන පරීක්ෂණ කටයුතු පවත්වා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමත් අමාත්‍යාංශය හා වනඡීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධව පැමිණිලි විමර්ශනය කර විමර්ශන වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමත් අභ්‍යන්තර විගණන හා විමර්ශන අංශය පැවරී ඇති ප්‍රධාන කාර්යභාර්යය වේ.

අරමුණු

 වනඡීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය එයට අනුබද්ධ වනඡීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා වනඡීවී භාරය යන ආයතන වල අරමුණු හා කාර්යභාරය ඉටු කිරීම හා උපයෝගී කර ගන්නා සම්පත් මනා කළමනාකාරිත්වයෙන් හා රඡයේ අණපනත්, චක්‍රෙල්ඛ‍, මූල්‍ය රෙගුලාසි, ආයතන සංග්‍රහය යන විධි විධාන වලට අනුකූලව සිදු වන්නේද යන්න පරීක්ෂා කර බලා ඒ පිළිබද නිරීක්ෂණ හා නිර්දේශ ඡ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරිත්වයට ඉදිරිපත් කිරීමත් මෙම ආයතනයන්හි සිදුවන දූෂණ, විෂමාචාර ක්‍රියා අක්‍රමිකතාවන් පිළිබද විමර්ශනය කර විමර්ශන වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමත් අභ්‍යන්තර විගණන හා විමර්ශන අංශයේ අරමුණ වේ.

කාර්යභාරය - අභ්‍යන්තර විගණන කටයුතු

 • වනඡීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය‍, වනඡීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා එයට අනුබද්ධ දිවයින පුරා පිහිටි සහකාර අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, වනඡීවී ඡාතික උද්‍යානය, අඩවි කාර්යාල, බීට්ටු කාර්යාල හා වනඡීවී භාරය යන ආයතන තුළ අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රම හදුන්වා දීම හා විධිමත් කිරීම
 • අභ්‍යන්තර විගණන පරීක්ෂණ මගින් ආයතන කටයුතු මූල්‍ය කළමනාකරණ කටයුතු මෙහෙයවීම සදහා උපදෙස් ලබා දීම
 • විගණන කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් මගින් අමාත්‍යාංශයට හා වනඡීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ කළමනාකාරිත්වයට සහාය වීම
 • වනඡීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය, වනඡීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට හා එයට අනුබද්ධ දිවයින පුරා පිහිටි සහකාර අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල, වනඡීවී උද්‍යාන, අඩවි කාර්යාල, බීට්ටු කාර්යාල හා වනඡීවී භාරය යන ආයතන තුළ අභ්‍යන්තර විගණන කටයුතු පැවැත්වීම තුළින් රඡයේ විගණනයට සහාය දීම
 • වනඡීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ හා වනඡීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය සදහා රඡයේ සම්පත් උපයෝගී කර ගැනීමේදී, රඡයේ අණපනත්, මූල්‍ය රෙගුලාසි, ආයතන සංග්‍රහය යන විධි විධාන වලට අනුකූලව කටයුතු කරන්නේද යන්න පරීක්ෂා කර නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම

කාර්යභාරය - විමර්ශන කටයුතු

 • වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය, වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා එයට අනුබද්ධ දිවයින පුරා පිහිටි අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල, වනජීවී උද්‍යාන අඩවි කර්යාලය බීට්ටු කාර්යාලය හා වනජීවී භාරය තුළ වි‍ශේෂ විමර්ශනයට භාජනය කළ යුතු යැයි හදුනාගත් කරුණු පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම. 
 • අමාත්‍යාංශය වෙත ලැබෙන මහජන පැමිණිලි හා විවිධ පාර්ශව වලින් ලැබෙන පැමිණිලි විමර්ශනය කර විමර්ශන වාර්තා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශය වෙත වාර්තා කරනු ලැබු දුෂණ විෂමාචාර ක්‍රියා හා අක්‍රමිකතාවන් පිළිබඳ මුලික විමර්ශන කටයුතු මෙහෙයවීම හා වාර්තාව පිළියෙල කිරීම, එම මුලික විමර්ශන වාර්තා පදනම් කරගෙන චෝදනාවන්ට ලක් වු අය සඳහා චෝදනා පත්‍ර නිකුත් කිරීමට කටයුතු කිරීම.
 • චෝදනා පත්‍ර නිකුත් කිරීමට අදහස් කරන නිලධාරීන්, භාවිතා කරන ලිපි ලේඛන ගත කිරීම. එම භාණ්ඩ හා ද්‍රව්‍ය ලිපි ගොනු, අභ්‍යන්තර විගණන හා විමර්ශන අංශයේ භාරයට ගෙන විධිමත් විනය පරීක්ෂණ කටයුතු වෙනුවෙන් භාවිතයට ගැනීම සඳහා සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමට සුදුසු ආරක්ෂක ස්ථානයක තබා ගැනීම. 
 • මහජන පැමිණිලි සඳහා විද්‍යුත් තෑපෑල ආශ්‍රිත පහසුකම් සැපයීම.
 • දුෂණ හෝ අක්‍රමිකතා වැලැක්වීම/අවම කිරීම සඳහා අවශ්‍ය යෝජනා කළමනාකාරීත්වයට ලබා දීම. 
 
 
submit-your-complain

පුවත් සහ සිදුවීම්

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය සහ ඊට සමගාමීව සංවර්ධන වැඩසටහන් සෑම වර්ෂයක් පාසාම දිවයිනේ විවිධ...


තව දුරටත් කියවන්න...
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම

  වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී තනතුරු වල පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා දැනට...


තව දුරටත් කියවන්න...