• slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

නීති අංශය

වනඡීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති වනඡීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධව අමාත්‍යාංශය විසින් ඉටු කළ යුතු නීති කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම නීති අංශය විසින් සිදු කරනු ලබයි. 

මෙම කාර්යයන්,

  • 2009 අංක 22 දරණ වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක (සංශෝධන) පනතින් සංශෝධිත1937 අංක 07 දරණ වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥා පනත (469 වන අධිකාරය)

මගින් සිදු කරනු ලබයි. තවද මෙම පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම අධීක්ෂණය හා එම පනත සදහා අවශ්‍ය වන්නා වූ රෙගුලාසි, නියෝග හා සංශෝධන සකස් කිරීම සදහා උපදේශාත්මක සේවාවන් ඉටු කිරීමත්, එම සංශෝධන නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත ඉදිරිපත් කිරීමත් සිදු කරනු ලබයි. 

තත්කාලයේ බල පවත්නා ඡාතික වනඡීවී ප්‍රතිපත්තිය හා නීතිය ඵලදායීව ක්‍රියාත්මක කිරීම වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥා පනතේ කාර්යයන් වන අතර ඒ සදහා පනතේ විධි විධාන යටතේ අත්‍යාවශ්‍ය නියෝග සම්පාදනය කිරීමේ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේද සහාය ඇතිව සිදු කරනු ලබයි.

එමෙන්ම වනඡීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නීතිමය කටයුතු සම්බන්ධව ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග විධිමත්ව සිදු නොවන අවස්ථා පිළිබදව, අමාත්‍යාංශය වෙත ලැබෙන ලිපි හා පැමිණිලි සම්බන්ධව අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීම සිදු කරනු ලබයි.

වනඡීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කරනු ලබන වැටලීම් වලට අදාලව අධිකරණ වල පවරනු ලබන නඩු හා දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්ට විරුද්ධව විවිධ අධිකරණ වලදී හා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ පැවරෙන නඩු කටයුතු වලදී නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය නීති සහාය සහ උපදෙස් ලබා දීම මෙම අංශය විසින් සිදු කරනු ලබයි.

එමෙන්ම අමාත්‍යාංශයට එරෙහිව හා අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන්ද, යටතට ගැනෙන වනඡීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ගිවිසුම් , නීති උපදෙස් හා අධිකරණ කටයුතු වලට අදාල අනෙකුත් සියළුම නඩු කටයුතු අධීක්ෂණය හා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සහ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සමග පවත්වනු ලබන උපදේශාත්මක සාකච්ඡා සදහා සහභාගී වීම සහ අවශ්‍ය නිරීක්ෂණ සකස් කර ඉදිරිපත් කිරීම නීති අංහය විසින් ඉටු කරනු ලබයි.
 

 

 
 
submit-your-complain

පුවත් සහ සිදුවීම්

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය සහ ඊට සමගාමීව සංවර්ධන වැඩසටහන් සෑම වර්ෂයක් පාසාම දිවයිනේ විවිධ...


තව දුරටත් කියවන්න...
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම

  වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී තනතුරු වල පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා දැනට...


තව දුරටත් කියවන්න...