• slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ කෙසේද?

  1. ලිඛිතව තැපැල් මඟින්

  2. ෆැක්ස් මඟින්

  3. දුරකථනය මඟින්

  4. විමර්ශන අංශයට පැමිණ දැනුම් දීම.

  • සියළුම ලිඛිත පැමිණිලි වනඡීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නමට එවිය යුතුය. :

“ලේකම්”
 වනඡීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය,
80/5,
ගොවිජන මන්දිරය,
රජමල්වත්ත පටුමඟ,
බත්තරමුල්ල.

දුරකථනයෙන් නම්   2887479 ලේකම්           
ෆැක්ස් මඟින් 2887480

පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ කුමක් සම්බන්ධවද ?

වනඡීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති සියළුම ආයතනවල අක්‍රමිකතා හා අකටයුතුකම්, සේවා ලාභීන්ට අදාල ආයතනයෙන් සේවා සැලසීමේදී සිදුවන අතෘප්තිකර තත්වයන් පිළිබඳව.

පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කල යුත්තේ කාටද?

වනඡීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාට

පැමිණිල්ලක් විමර්ශනය කිරීම සදහා කොපමණ කාලයක් ගතවේද ?

විමර්ශනය ආරම්භ කර මාසයක් ඇතුලත

 
 
submit-your-complain

පුවත් සහ සිදුවීම්

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය සහ ඊට සමගාමීව සංවර්ධන වැඩසටහන් සෑම වර්ෂයක් පාසාම දිවයිනේ විවිධ...


තව දුරටත් කියවන්න...
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම

  වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී තනතුරු වල පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා දැනට...


තව දුරටත් කියවන්න...