• slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

minister 2013 නව වෙබ් අඩවිය සඳහා වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන්  සුභ පැතුම් පණිවිඩයක් එක් කරනුයේ හද පිරි සතුටිනි.
      මහින්ද චින්තනයේ ඉදිරි දැක්ම තුළින් වර්තමාන හා අනාගත පරම්පරාව උදෙසා වනජීවී රක්ෂිත ජාලය තුළ වනජීවී උරුමයන් සංරක්ෂණය කිරීම තුළින් මහජනතාවට,ගොවිබිම් හා දේපල වලට  වනජීවීන්ගෙන් වන හානිය අවම කිරීම අමාත්‍යාංශය සතු ප්‍රධාන අභියෝගයක් වේ. එම අභියෝග ජය ගැනීම සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුව මඟින් වැඩසටහන් රාශියක්  දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටි. ගජමිතුරෝ ව්‍යාපෘතිය  යටතේ අලි පාලන ඒකක පිහිටුවීම සහ නවීන විදුලි වැටවල් ඉදිකිරීම මඟින් වන අලි හා  මිනිසුන් අතර ගැටුම් අවම කිරීමට හැකි වී ඇත. එසේම ජාතික වනෝද්‍යාන නවීකරණය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම මඟින් දේශිය විදේශීය සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම ඉහළ නංවාගැනීම තුළින් ඉහළ ආදායමක් වාර්තා කර ගැනිමට හැකි වී ඇත.
                   වනජීවී උරුමයන්වල පැවැත්ම හා ඒවායේ ආරක්ෂාව සඳහා ඒ හා ආශ්‍රිතව ජීවත්වන ප්‍රජා සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම හා ඔවුන්ගේ සමාජ ආර්ථික තත්වය නගා සිටුවීමට කටයුතු කිරීම, අමාත්‍යාංශය විෂය පථයට අයත්වන මහජන සේවාවන් කාර්යක්ෂම හා මහජන හිතකාමී අයුරින් ලබා දීම මාගේ අරමුණ වී ඇත.
 වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ නව වෙබ් අඩවිය තුළින් වනජීවී උරුමයන් පිළිබඳව නව තොරතුරු ලබා ගැනීමට උනන්දුවක් දක්වන ඕනෑම අයෙකුට එම තොරතුරු සඳහා ප්‍රවේශ වීමට අවස්ථාව සැලසෙන අතර මෙම වෙබ් අඩවිය  නිරන්තරයෙන් යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යාම තුළින් මහජනතාවට අවශ්‍ය  තොරතුරු හා සේවා කඩිනමින් සැපයීම ද අපේක්ෂා කෙරේ.
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වනු ලබන වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රතිපත්ති, සැලසුම් හා ක්‍රියාවලීන් පිළිබඳව මහජන ප්‍රතිචාර, අදහස් හා  යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලෙස දන්වා සිටින අතර වෙබ් අඩවියෙහි සේවාව ලබන මහජනතාවට සහ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් කරන්නන්ට මෙය මහඟු මෙවලමක් හා අත්වැලක් වනු ඇති බව මාගේ විශ්වාසයයි.

 

ගාමිණී විජිත් විජයමුණි සොයිසා
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමත්‍ය............................  

 
 
submit-your-complain

පුවත් සහ සිදුවීම්

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය සහ ඊට සමගාමීව සංවර්ධන වැඩසටහන් සෑම වර්ෂයක් පාසාම දිවයිනේ විවිධ...


තව දුරටත් කියවන්න...
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම

  වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී තනතුරු වල පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා දැනට...


තව දුරටත් කියවන්න...