• slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම

 

වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී තනතුරු වල පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා දැනට රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු නිලධාරීන්ගෙන් අයඳුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.
ඒ සඳහා ඔබ,
• උපාධිධාරී තනතුරක සේවයේ නියුතු නිලධාරියෙකු වන්නේ නම්

සහ මෙම අමාත්‍යාංශයේ සේවය කිරීම සඳහා කැමැත්තක් දක්වන්නේ නම්,
• ජීව දත්ත පත්‍රිකාව
• ඔබගේ මනාපය පලකිරීමේ ලිපිය
• වර්තමාන සේවා ස්ථානයෙන් නිදහස් කිරීමට එකඟතාවය

දැනට සේවයේ නියුතු ආයතනයේ ප්‍රධානියා මඟින් පහත ලිපිනයට එවිය යුතුය.

ලේකම්
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය 
80/5,
ගොවිජන මන්දිරය 
රජමල්වත්ත පටුමග 
බත්තරමුල්ල

දු.අ. - 0112887479/ 0112868907

ෆැක්ස්- 0112887480/ 0112887481

 
 
submit-your-complain

පුවත් සහ සිදුවීම්

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය සහ ඊට සමගාමීව සංවර්ධන වැඩසටහන් සෑම වර්ෂයක් පාසාම දිවයිනේ විවිධ...


තව දුරටත් කියවන්න...
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම

  වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී තනතුරු වල පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා දැනට...


තව දුරටත් කියවන්න...