• slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය සහ ඊට සමගාමීව සංවර්ධන වැඩසටහන් සෑම වර්ෂයක් පාසාම දිවයිනේ විවිධ දිස්ත්‍රික්ක තෝරා ගනිමින් ක්‍රියාත්මක කරණු ලැබේ. මෙම ප්‍රදර්ශනය වෙනුවෙන් අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රදර්ශන කටයුතු සංවිධානය කරමින් පහත සඳහන් කාර්යයන් සිදු කරනු ලැබේ.

  •  දැයට කිරුළ සංවර්ධන ජාතික ප්‍රදර්ශනය වෙනුවෙන් අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සියළුම දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
  • ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව සිදුකරණු ලබන සංවර්ධන කටයුතු ඇගයීම, මෙහෙයවීම.
  • දැයට කිරුළ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් වලට සහභාගී වීම.
  • දැයට කිරුළ ජංගම සේවාවන් සඳහා සහභාගී වෙමින් එම ප්‍රදේශ වල ගොවි ජනතාවගේ ගැටළු වලට විසදුම් ලබාදීමට කටයුතු කිරීම.
 
 
submit-your-complain

පුවත් සහ සිදුවීම්

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය සහ ඊට සමගාමීව සංවර්ධන වැඩසටහන් සෑම වර්ෂයක් පාසාම දිවයිනේ විවිධ...


තව දුරටත් කියවන්න...
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම

  වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී තනතුරු වල පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා දැනට...


තව දුරටත් කියවන්න...