• slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

දළ විශ්ලේෂණය

අපගේ දැක්ම

ජෛව විවිධත්වය හා වනජීවී උරුමයන් සුරැකි දේශයක් "


අපගේ මෙහෙවර
ඵලදායී වනජීවී රක්ෂිත ජාලයක් පවත්වා ගෙන යාම තුළින්, මනා සහජීවනයක් සහිතව සියඵම සත්ත්ව විශේෂයන්ට හා මිනිසුන්ට ජීවත්වීමට අවකාශ සලසාදීම."

 

ප්‍රධාන අරමුණු


01.     මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම සහ රජය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත වෙනත් ජාතික ප්‍රතිපත්තීන් මත පිහිටා වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණය
02.    වනජීවී රක්ෂිත ප්‍රදේශ ජාලය පාරිසරික, සමාජීය හා ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ලැබෙන පරිදි පවත්වාගෙන යාම
03.    අමාත්‍යාංශ විෂයය පථයට අයත්වන මහජන සේවාවන් කාර්යක්ෂම හා මහජන හිතකාමී අයුරින් ලබාදීම

 

ප්‍රධාන කාර්යයන්

 

01.    1937 අංක 02 දරණ වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂණ ආඥා පනත ක්‍රියාත්මක කරවීම.

02.    අන්තර්ජාතික වනජීවී   සම්මුතීන්  ක්‍රියාත්මක කරවීම.
03.    වනජීවී  උරුමයන් හා ජෛව විවිධත්වය සුරැකෙන අයුරින් මිනිසුන්ට හා අනෙකුත් සියඵම සත්ත්ව විශේෂයන්ට ජීවත්වීමේ අයිතිය සුරැකීම සඳහා වන ප්‍රතිපත්ති තීරණ    ගැනීම හා ඒවා  ක්‍රියාත්මක කරවීම.

04.    ජාතික උද්‍යාන සංවර්ධනය තුළින් පාරිසරික සංචාරක කර්මාන්තය වර්ධනය කිරීමට දායක වීම
05.    වාර්ෂික ක්‍රියාත්මක සැලැස්මෙහි අඩංගු කාර්යයන් මාසිකව කාර්තුමය හා වාර්ෂිකව ඇගයීම, මෙහෙයවීම හා අධීක්ෂණය

06.    වනජීවී භාරය හා වන සත්ත්ව සංරක්ෂණ අරමුදල වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණය සදහා ඵලදායිව යෙදවීම හා එම අරමුදල් මෙහෙයවීම හා අධීක්ෂණය

 

 

 
 
submit-your-complain

පුවත් සහ සිදුවීම්

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය සහ ඊට සමගාමීව සංවර්ධන වැඩසටහන් සෑම වර්ෂයක් පාසාම දිවයිනේ විවිධ...


තව දුරටත් කියවන්න...
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම

  වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී තනතුරු වල පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා දැනට...


තව දුරටත් කියවන්න...